Mechanik
 Home  >  Stavba tratí  >  Soubory   Specifikace trasy   Editor   Email 

Specifikace trasy

Popis souboru trasa.dat

V souboru trasa.dat jsou nadefinovány všechny objekty, které vlak během jízdy mijí. Lze je rozdělit na dva druhy: grafické objekty a neviditelné značky.
Grafické objekty jsou:
- texturované objekty
- transparentní texturované objekty
- horizontální texturované objekty
- kolmé objekty
- návěstidla
Neviditelné značky jsou:
- zvukové značky
- rychlostní značky
- značky pro dávání návěsti pozor houkačkou
- zastávkové značky
- značky pro potvrzení bdělosti
- značky pro jízdu bez odběru proudu
- značky pro zatáčky a korekční značky

Důležité základy

- Jeden řádek textu v souboru trasa.dat může obsahovat jeden objekt, jednotlivé parametry jsou odděleny tabulátorem nebo mezerou. Prvním parametrem je označení typu objektu.
- Soubor může obsahovat i komentáře. Řádek s komentářem by měl začínat //.
- Soubor s trasou není simulátorem kontrolován. Spuštění simulátoru nad chybným souborem trasa.dat může vést k zablokování programu nebo OS.
- V simulátoru Mechanik je trojrozměrný prostor definován osami x,y a z.
Osa x probíhá zleva doprava, počátek se nachází uprostřed vozidla.
Osa y probíhá odzhora dolů, počátek se nachází ve výšce očí strojvedoucího.
Osa z probíhá ve směru jízdy, počátek je počáteční pozice čela vlaku.
Měřítko: 200 pixelů odpovídá 1 metru. Rovina s kolejemi je asi 2 metry pod úrovní očí strojvedoucího, tedy ve výšce y=400.
- Délka stran bitmapových obrázků (*.bmp) může být pouze 8, 16, 32, 64, 128, 256 atd. pixelů. Všechny obrázky musí mít 256 barev a používat shodnou barevnou paletu (kol2.pal).
- Všechny body grafických objektů (zpravidla texturovaných čtyřúhelníků) musí být zadány v jedné rovině a ve směru hodinových ručiček.
- Pořadí definic objektů v souboru musí odpovídat jejich pořadí na trase během jízdy. To znamená, že jsou nejdříve popsány objekty blízké a potom vzdálené. Mechanik podle pořadí definic objektů určuje jejich vzájemné překrývání. Nedodržení tohoto pravidla je v odůvodněných případech možné.
- Zajímavým prvkem tratě jsou zatáčky, jejich definice je ale nejnáročnější práce při stavbě tratě. Doporučuje se používat nějaký program nebo předem vypočítanou tabulku.
- Souborům s texturami jsou přiřazena čísla v souboru textury.dat, souborům se zvuky jsou přiřazena čísla v souboru dzwieki.dat.

Texturované objekty

Texturované objekty jsou texturované rovinné trojúhelníky, čtyřúhelníky (většinou) nebo pětiúhelníky. Používají se například na zdi budov, střechy nebo šikmé náspy.
#t - Označení texturovaného objektu
km - kilometráž trasy, kde je umístěn objekt (1 metr .. 200 bodů)
ile - Počet bodů definujících objekt (3, 4 nebo 5)
x1,y1,z1
x5,y5,z5 - Souřadnice bodů, relativně k hodnotě km.
x6,y6,z6 a x7,y7,z7 - Nevyužito. Za tyto parametry dosaďte nuly.
nr_0 - Číslo bodu definujícího objekt, který je počátkem textury.
m_v - Roztažení textury ve směru v
m_u - Roztažení textury ve směru u
dlugosz - Měřítko textury (zvětšení)
nr_t - Číslo souboru s texturou (podle definice v tekstury.dat)
jakosc - Čím nižší toto číslo, tím nižší zkreslení perspektivou. Musí být dělitelné čtyřmi.
nr_konca - Číslo nejvzdálenějšího bodu definujícího objekt, vynásobené třemi. Zadáte-li špatně, zmizí objekt dříve, než ho celá kabina vlaku mine.

Transparentní texturované objekty

Transparentní texturované objekty jsou podobné texturovaným objektům, ale všechny body s barvou s indexem 0 jsou průhledné. Příklad použití: lesní stěna, závory, ploty...
#t_prz - Označení texturovaného objektu
km - kilometráž trasy, kde je umístěn objekt (1 metr .. 200 bodů)
ile - Počet bodů definujících objekt (3, 4 nebo 5)
x1,y1,z1
x5,y5,z5 - Souřadnice bodů, relativně k hodnotě km.
x6,y6,z6 a x7,y7,z7 - Nevyužito. Za tyto parametry dosaďte nuly.
nr_0 - Číslo bodu definujícího objekt, který je počátkem textury.
m_v - Roztažení textury ve směru v
m_u - Roztažení textury ve směru u
dlugosz - Měřítko textury (zvětšení)
nr_t - Číslo souboru s texturou (podle definice v tekstury.dat)
jakosc - Čím nižší toto číslo, tím nižší zkreslení perspektivou. Musí být dělitelné čtyřmi.
nr_konca - Číslo nejvzdálenějšího bodu definujícího objekt, vynásobené třemi. Zadáte-li špatně, zmizí objekt dříve, než ho celá kabina vlaku mine.

Horizontální texturované objekty

Vodorovné texturované objekty. Výpočet při jejich zobrazování je méně náročný než u #t a #t_prz a tedy rychlejší. Používají se především na koleje, ale i na plochy nástupišť, vodorovná pole, trávníky, silnice atd.
#t_p - Označení horizontálního texturovaného objektu
km - kilometráž trasy, kde je umístěn objekt (1 metr .. 200 bodů)
ile - Počet bodů definujících objekt (3, 4 nebo 5)
x1,y1,z1
x5,y5,z5 - Souřadnice bodů, relativně k hodnotě km.
x6,y6,z6 a x7,y7,z7 - Nevyužito. Za tyto parametry dosaďte nuly.
nr_0 - Číslo bodu definujícího objekt, který je počátkem textury.
m_v - Roztažení textury ve směru v
m_u - Roztažení textury ve směru u
dlugosz - Měřítko textury (zvětšení)
nr_t - Číslo souboru s texturou (podle definice v tekstury.dat)
nr_konca - Číslo nejvzdálenějšího bodu definujícího objekt, vynásobené třemi. Zadáte-li špatně, zmizí objekt dříve, než ho celá kabina vlaku mine.

Kolmé objekty

Tyto objekty leží vždy kolmo k pozorovateli, výpočet jejich zobrazení je velice rychlý. Všechny body s barvou s indexem 0 jsou průhledné. Používají se především na sloupy trolejového vedení, pevná návěstidla nebo osamocené stromy.
‘s - Označení kolmého objektu
km - kilometráž trasy, kde je umístěn objekt (1 metr .. 200 bodů)
x,y,z - Souřadnice objektu (levý horní roh), relativně k hodnotě km.
s - Měřítko objektu. Při hodnotě 1 bude mít původní velikost, při hodnotě 2 dvojnásobnou atd.
nr_t - Číslo souboru s texturou (podle definice v tekstury.dat)

Návěstidla

Značka pro návěstidla zobrazí příslušnou návěst a funguje zároveň jako rychlostní značka.
‘sem - Označení semaforu
km - kilometráž trasy, kde je umístěn objekt (1 metr .. 200 bodů)
x,y,z - Souřadnice objektu (levý horní roh), relativně k hodnotě km.
pr_z - Kód rychlosti platné od tohoto návěstidla
pr_na - Kód rychlosti platné od příštího návěstidla
typ_sem - Je-li hodnota 3, platí návěst definovaná hodnotami pr_z a pr_na. Je-li hodnota 1, svítí návěst stůj, dokud vlak nezastaví ve stanici. Po chvíli se změní na návěst definovanou hodnotami pr_z a pr_na.
Kódy pro pr_z a pr_na (platí pro polské návěstní předpisy, naštěstí velmi podobné těm českým):
0 - rychlost nezobrazena
1 - stůj
2 - 40 km/h
3 - 60 km/h
4 - 100 km/h
5 - 110 km/h)

Zvukové značky

‘z_d - Označení zvukové značky
km - Kilometráž trasy, kde je umístěna značka (1 metr .. 200 bodů)
x,z - Souřadnice značky. Důležitá je jen souřadnice z
nr_d - Číslo zvuku (podle definice v souboru dzwieky.dat) nebo -1 pro ukončení přehrávání zvuku
k - Zde musí být hodnota 5
pelta - Udává, jestli se má zvuk přehrát jednou (hodnota 0) nebo opakovaně, dokud není ukončen (hodnota 1)
hz-v - Udává, zda má být frekvence zvuko závislá na rychlosti vlaku (ano = hodnota 1, ne = hodnota 0)
glosnosc - Hlasitost zvuku od 0 do 128

Rychlostní značky

z_p - Označení rychlostní značky
km - Kilometráž trasy, kde je umístěna značka (1 metr .. 200 bodů)
x,z - Souřadnice značky
pr - Nejvyšší povolená rychlost v kilometrech za hodinu

Značky pro dávání návěsti pozor houkačkou

‘z_s - Označení značky
km - Kilometráž trasy, kde je umístěna značka (1metr .. 200 bodů)
x,z - Souřadnice značky
status - Udává, zda značka označuje začátek (hodnota 1) nebo konec (hodnota 0) úseku, ve kterém se musí zahoukat.

Zastávkové značky

‘z_z - Označení značky
km - Kilometráž trasy, kde je umístěna značka (1 metr .. 200 bodů)
x,z - Souřadnice značky
status - Udává, zda značka označuje začátek (hodnota 1) nebo konec (hodnota 0) úseku, ve kterém se musí zastavit čelem vlaku.

Značky pro potvrzení bdělosti

‘z_shp - označení značky
km - kilometráž trasy, kde je umístěna značka (1 metr .. 200 bodů)
x,z - souřadnice značky
status - musí být hodnota 1

Značky pro jízdu bez odběru proudu

‘z_jb - Označení značky
km - Kilometráž trasy, kde je umístěna značka (1 metr .. 200 bodů)
x,z - Souřadnice značky
status - Udává, zda značka označuje začátek (hodnota 1) nebo konec (hodnota 0) úseku, ve kterém se musí jet bez odběru proudu.

Značky pro zatáčky a korekční značky

‘o - Označení značky pro otočení
km - Kilometráž trasy, kde je umístěna značka (1 metr .. 200 bodů)
x,z - Souřadnice značky
kat - Úhel v radiánech vynásobený 1000000. Otočení doprava - kladné hodnoty, doleva záporné hodnoty.

‘k - Označení korekční značky
km - Kilometráž trasy, kde je umístěna značka (1 metr .. 200 bodů)
x1,z1 - Souřadnice značky
x2,z2 - Souřadnice bodu, který bude po korekci posunut i s okolím tak, aby jeho souřadnice x byla nulová. Bod 1 se bude po korekci nacházet na souřadnicích 0,0.

 Aktualizace 1. ledna 2005 © Copyright 2002-2005  mechanik.cz@seznam.cz